Páginas

lunes, 5 de noviembre de 2012

En Jordi Adell ens explica què és una "Cacera del Tresor"

Jordi Adell  al seu article “Internet en el Aula: A la Caza del Tesoro” publicat a la Edutec.Revista Electrónica de Tecnología Educativa, Núm. 16/Abril 03,  ens explica que una “cacera del tresor” consisteix en una sèrie de preguntes i un llistat de direccions web de les que es pot extreure les respostes. També ens diu que algunes caceres inclouen una “gran pregunta” al final del procés i que requereix que els alumnes integrin els coneixements que han adquirit  durant tot el procediment.
Així mateix, les “Caceres del Tresor”, són estratègies útils per adquirir informació sobre un tema determinat i per practicar habilitats i procediments relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació a través de l’accés a Internet.
Això ho fonamenta amb March (1999), el qual esmenta que amb aquest mode de treball els alumnes extreuen respostes concretes i aprofundeixen en els aspectes essencials del tema. A banda de aprendre fets i conceptes, estimula l’adquisició de destreses envers la tecnologia de la informació i de la comunicació, el que ve a ser, coneixements pràctics sobre Internet, la Web i la navegació  per la informació online. I amb en  Luzón (2001), que proposa la seva utilització en la ensenyança d’anglès com a segona llengua amb estudiants universitaris, i que declara que les “caceres del tresor” promouen l’adquisició de coneixements sobre un tema, desenvolupen destreses de recerca de informació en la web i que milloren les destreses de lectura i comprensió de textos.
Tanmateix, l’autor de l’article ens explica que en aquest mode de treball, les preguntes serveixen per a que els alumnes utilitzin la informació de les pàgines web per descriure o esquematitzar el seu contingut, creant llistes, resumint o prendre notes entre altres. També ens menciona que la complexitat de les preguntes variarà segons la edat dels alumnes i dels objectius que es volen aconseguir. Per tant, una bona “cacera del tresor” és la conjunció de preguntes adequadament formulades i recursos web amb continguts interessants, ben connectats amb el currículum i adequat al nivell dels alumnes.
Per altra banda, a l’article també es menciona que una “Cacera del Tresor”, és relativament fàcil de crear pel docent, poden tractar quasi qualsevol aspecte del currículum i a la vegada són divertides i formatives pels estudiants, podent ser tasques individuals o en grup.
D’aquesta manera, a la vegada que els al·lots realitzen una “Cacera del Tresor”, estan aprenent a buscar informació per la xarxa i a avaluar la seva fiabilitat.
I el que recomana en Jordi Adell, és que cada docent faci les seves pròpies caceres, ja que d’aquesta manera les podem dissenyar tenint en compte els objectius que perseguim, el que ja saben els nostres alumnes, les seves habilitats en el maneig de la tecnologia, el context escolar, el currículum, la dinàmica de la classe i els mitjans tecnològics disponibles al centre, entre altres. I si utilitzem caceres ja disponibles en la xarxa, recomana que les comprovem abans de posar-les en marxa, ja que pot ser que hi hagi enllaços fora de servei.
També, aquest autor ens diu que és una bona idea mirar altres caceres a la xarxa, ja que com a qualsevol treball, ens pot proporcionar idees o facilitar adreces que ens poden ser útils per a la nostra tasca.
Recapitulant tot el que s’esmenta a l’article,  una “Cacera del Tresor” ha de tenir els següents passos: 
1. Elecció del tema i dels objectius.
2. Preparació de la fulla de treball:
- Introduccióà Descriure la tasca i les instruccions per realitzar-la.
- Preguntesà Fer una llista de les preguntes o petites activitats a realitzar. En el cas de ser una cacera per als més petits, cal copiar i pegar frases que contenen la informació i transformar-les en preguntes directes.
- Recursosà Fer un llistat amb el nom de les pàgines o URLs que s’han de consultar per a realitzar la tasca.
- La gran preguntaà Incloure una pregunta final, en la que la resposta no es trobi directament en cap de les pàgines dels recursos, sinó que depengui de les respostes a les preguntes anteriors i del que s’ha aprés cercant les respostes.
3. Formació de grups. Tenint en compte el nivell i experiències envers el tema i els recursos tecnològics de cada alumne, per no crear dissonàncies ni competitivitat.
4. Procediment. Organitzar els períodes de recerca per torns, tenint en compte el número d’ordinadors connectats a la xarxa i organitzar la informació i respostes a les preguntes.
Consells per dissenyar una “Cacera del Tresor”:
- Identificar clarament el tema i l’àrea de cacera.
- Procurar que les preguntes provoquin pensament i reflexió.
- No incloure més de deu vincles i si es tracta per a nens petits, un o dues és l’ideal.
- Fixar un límit de temps per a la cacera i controlar el que fan els alumnes.
-  Planificar com es compartirà la informació: fulla de treball a mà, una presentació...
- Comprovar si tots els vincles funcionen, o han canviat.
Pel consegüent, la manera d’avaluar aquesta manera de treballar, és veure la quantitat i qualitat d’encerts dels alumnes i veure quin ha set el grau d’elaboració de les estratègies de recerca, originalitat, treball en equip i maneig de la tecnologia.
Així mateix, una pràctica que s’hauria de fer, és corregir la “Cacera del Tresor” entre tots i donar l’oportunitat de millorar la tasca.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario